Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

>>

 

 

 

 

HEM

VERKSAMHET

PROJEKT

SKRIVELSER

STYRELSE

 

Allutveckling Vittangi

 

 

 

2013-06-13

 

Till

Regionchef Arnold Vonkavaara

Trafikverket

L U L E Å

 

Angående ”Genomfart Vittangi”, ”Förbifart Vittangi” m m.

Vi i Vittangi är jättenöjda med den nya vägsträckan Vittangi-Svappavaara, som vi helt enkelt kallar "en motorväg i miniatyr.

Vi har också stora förväntningar på "Genomfart Vittangi". Det arbetet skall enligt uppgift starta i dagarna och enligt presenterade planer kommer det att bli en grundlig och rejäl upprustning av genomfarten med gång- och cykelväg genom byn, nya trottoarer, ny gatubelysning och en bättre och säkrare trafikmiljö för alla trafikanter.

Vårt stora önskemål är att dt görs en grundlig konsekvensbeskrivning av vad som händer med byn Vittangi om den nya förbifarten blir av. Vår oro är stor. Vi är rädda för att samhället Vittangi hamnar i skuggan med den följden att våra butiker, vår restaurang, bensinstationen m fl tappar kunder till den låga nivå att det inte längre är lönsamt att driva dem. Byn utarmas, avlövas och den fina service vi ha idag i vår by försvinner och ingen vill längre flytta in. Gör en konsekvens-beskrivning innan Ni startar bygget av en förbifart och försök att hitta andra lösningar. Försök att förstå vår oro!

Satsa istället på en järnväg och påbörja bygget av den banan så snat det bara går. Men ingen verkar ta tag i den lösningen på problemet idag.

Om "Förbifart Vittangi" trots allt blir av i en eller annan form så hoppas jag att Trafikverket hjälper oss att radikalt försöka minska de negativa verkningarna och följderna av en förbifart. Låt oss i så fall sitta ner och diskutera frågan och hitta kreativa lösningar så att byn inte utarmas och avlövas totalt.

Vi är inte ute för att bråka. Vi vill istället tillsammans med Er försöka hitta lösningar på problemen, som uppstår den dag förbifarten är färdigbygd. Vi kämpar för byns överlevnad, utveckling och framtid.

Ännu ett stark önskemål från oss i Vittangi! Bygg en gångväg på höger sida och parallellt med väg E45 från OK-Q8 upp till Välimaatörmä, där Ollasbyvägen ansluts till E45. Det är Vittangibornas älskade promenadstråk och motionsslinga, populärt kallad "Kärleksstigen", som går runt Ollasbyn via Ollasbyvägen och längs E45 ner tillbaka till byn. Med dagens täta trafik och morgondagens allt mer ökande trafik är det förenat med livsfara att gå längs E45 i det aktuella området. Planera per omgående en gångväg och bygg den fortast möjligt!

Vittangi 2013-06-13

Thore Klippmark

________________________________________________________________________

2013-05-22

Öppet brev till Trafikverket, länsstyrelsen, Kiruna kommun och beslutsfattare på alla nivåer.

Genomfart Vittangi, förbifart Vittangi och järnväg Kaunisvaara – Svappavaara.

Jag och många med mig vill sända en tacksamhetens tanke till Trafikverket för den fina och breda väg - en motorväg i miniatyr - som vi fått mellan Vittangi och Svappavaara.

I dagarna startar också projektet "Genomfart Vittangi", där vi vittangibor enligt planerna ska få den länge efterlängtade gång- och cykelvägen genom samhället från vårdcentralen i norr till Kyrkogårdsvägen i söder. Samtidigt skall genomfarten breddas, förstärkas och rustas upp med bl a nya trottoarer, busshållplatser och parkeringsplatser. Bullerdämpande åtgärder planeras liksom säkrare övergångsställen för barn och ny modern gatubelysning. Det låter ju positivt och bra och det är vi också tacksamma för.

Om projektet "Förbifart Vittangi" blir av befarar vi att Vittangi avlövas oc dräneras på den framtidstro och de positiva tankar och idéer, som finns i byn idag. Vi är rädda att våra butiker, bensinstationen, baren, kiosken och alla andra serviceställen tappar kunder och det går som det gått i Svappavaara, Hakkas, Lansjärv, Råneå och Vuollerim, när vägen drogs utanför byn. Nerläggningar blir en av följderna och företagare flyttar från byn, när kunderna inte längre strömmar till. Byn utarmas och ett sådant samhälle vill vi inte ha. Vi vill behålla all den service vi har och utveckla vårt samhälle. Inte avveckla det!

Denna oro finns hos många vittangibor idag. Bostadsbristen är idag större än någonsin men vem vill bygga i ett samhälle där oron för framtiden växer sig allt starkare.

Jag föreslår att länsstyrelsen eller Kiruna kommun arbetar fram en konsekvensbeskrivning, innan förbifarten byggs, av vad som händer med samhället Vittangi om en förbifart byggs. Vi har en miljökonsekvensbeskrivning på alla projekt men vi saknar en samhällsanalys i den frågan. Den analysen får sedan visa om vår oro är befogad.

Jag föreslår också att alla krafter tillsammans försöker arbeta för att bygget av järnvägen från Kaunivaara till Svappavaara kommer igång så snart som möjligt. Det skulle bli den avgjort bästa och mest miljövänliga lösningen, som kan uppnås när det gäller malm-transporterna från Kaunisvaara till Svappavaara.

Politiker, beslutsfattare och byråkrater! Lyssna på folket som bor på vår landsbygd! Ta inte död på idag livskraftiga samhällen! Kväv inte den framtidstro och alla de positiva tankar och idéer, som finns och frodas där! Lev upp till devisen "Hela Sverige ska leva!". Visa mod genom att tänka i nya banor. Lämna all prestige åt sitt öde och lyssna på folket! Då blir vi vinnare allihopa.

Thore Klippmark  2013-05-22

________________________________________________________________________

2013-01-14

 

Kommunstyrelsen i Kiruna kommun

Kommunkansliet, Stadshuset

981 85 KIRUNA

 

Vi kräver bättre mottagning på Radio Kirunas utsändningar till Vittangi-området.

 

Kiruna kommuns sammanträden i kommunfullmäktige och numera även från kommunstyrelsens och fritids- och kulturnämndens sammanträden sänds ut till allmänheten via Radio Kiruna.

 

Tyvärr är mottagningsmöjligheterna för oss som t.ex. bor i Vittangi under all kritik. På vissa ytterst enstaka ställen är hörbarheten någorlunda god medan den hos andra är närmast obefintlig. Undertecknad måste t.ex. sätta sig i bilen för att kunna följa med i sammanhangen.

Till och med de fria bussresorna gick ju att lösa för hela kommunen. Denna fråga måste väl vara betydligt enklare att lösa.

 

Vi anser att vi här ute på landsbygden har rätt till samma service och direktinformation i vitala kommunala frågor som de som bor i tätorten.

För oss är det också en viktig demokratisk fråga.

Människor, som flyttat från Kiruna C till Vittangi, har också tagit upp rubr. fråga med oss i många sammanhang.

 

Vi föreslår därför

att kommunstyrelsen med hög prioritet tar till sig rubr. ärende och försöker hitta en snabb och bra lösning på denna för landsbygden så viktiga servicefråga.

 

Vittangi 2013-01-14

 

För Allutveckling Vittangi

Thore Klippmark

ordförande

_______________________________________________________________

 

2012-09-24

 

Svar från Bilprovningen 

 

   pdf-fil

 

_______________________________________________________________________________________________

2012-09-10

 

Bilprovningen

Box 508

162 15 Vällingby

 

Anhållan om en mobil bilbesiktningsstation till Vittangi

– ny anhållan.

 

2010-01-29 tillskrev jag Er med anhållan om att bilprovningen startar    upp i en besiktning av fordon i en besiktningsstation i Vittangi –

se kopia av vår anhållan – bil. 1.

 

Av svaret som vi fick framgick att Ni kommer att analysera vår anhållan ytterligare - se kopia av Ert svar – bil. 2.

 

Mer än två år har gått sedan vi fick Ert svar på vår anhållan och mycket har hänt sedan dess. Delar av Er verksamhet har eller skall privatiseras med allt vad det innebär.

Tack vare att järnmalmsgruvor har öppnats i Pajala och malmtran-sporterna skall ske per landsväg från Kaunisvaara till Svappavaara så kommer trafiken att  passera genom Vittangi by åtminstone de tre första åren för att sedan ta en avtagsväg alldeles vid sidan av byn.

Vägen Vittangi – Svappavaara har breddats och fått kraftigare bärytor med tjock asfaltlager och i Svappavaara har öppnats tre nya gruvor.

 

Det här innebär en enorm trafikökning i första hand för långtradare och lastbilar men också att fler och fler pendlar till sina arbetsplatser och befolkningen ökar i närområdet.  Med andra ord är underlaget och behovet för en mobil bilbesiktningsstation i Vittangi betydligt större än tidigare.

I övrigt i sakfrågorna hänvisar jag till vår anhållan daterat 2010-01-29.

 

Anhåller härmed om en ny prövning av vår anhållan med tanke på det nya läget på arbetsmarknaden och i samhället och emotser tacksamt svar på vår anhållan så snabbt som möjligt.

 

Vittangi dag som ovan

 

För Allutveckling Vittangi

 

Thore Klippmark, ordförande

Bastugatan 10, 980 10 VITTANGI; telefon 0981-10554, 070-209 43 70.

 

_______________________________________________________________

2012-08-29

 

Kommunstyrelsen i Kiruna kommun

Kommunkansliet, Stadshuset

981 85 K I R U N A

 

Anhållan om planändring Vittangi 35:56.

 

Som bekant råder det stor bostadsbrist i Kiruna kommun och det gäller i synnerhet i Kiruna C, Svappavaara och Vittangi. Det är ett problem, som måste planeras och byggas bort med alla medel, nu när arbetena och arbetskraften finns här på plats.

Alla vill vi bli delaktiga av de skatter som kommunen skulle få in om de bosatte sig permanent i kommunen.

 

Kiruna kommun har idag fem (5) kommunala villatomter på fastigheten Vittangi 35:56 och en tomt för flerfamiljshus i centrum av samhället intill nuvarande panncentralen-/värmeverket.

 

Det har visat sig att privata tycker att det är alldeles för dyrt att bygga en villa i Vittangi av flera skäl. Det är nästa totalt omöjligt att idag få lån till ett villabygge i Vittangi, som idag kostar minst 1,5 miljoner kronor. Tomtpriser och taxor tillkommer och om Du en dag ska sälja Ditt hus får Du aldrig tillbaka pengarna.

Så är det tyvärr.

 

Vi i Allutveckling Vittangi har av och till ventilerat bostadsbristen i Vittangi i åratal.

Alla privata hus går åt väldigt snabbt. KBAB:s bostadsbestånd i Vittangi har inga lediga lägenheter heller.

 

Vi har diskuterat och lyft upp frågan otaliga gånger med Kiruna kommun men ingenting ser ut att hända för landsbygdens del.

Vi är mycket missnöjda med läget. Vi är kommunmedborgare vi också, betalar skatt och försöker göra rätt för oss.

 

Vi föreslår därför att

Kiruna kommun beslutar om en planändrig på fastigheten Vittangi

35:56 på förslagsvis minst två (2) av de fem villatomterna,

så att det blir möjligt att bygga flerfamiljshus i det området i syfte att avhjälpa en del av bostadsbristen.

Med modern teknik kan säkert byggena göras billigare än vad fallet är idag.

 

Vittangi 2012-08-29

 

Thore Klippmark

ordf. i Allutveckling Vittangi

_______________________________________________________________

Organisationsnummer: 802439-3756
Adress: Allutveckling Vittangi, c/o Thore Klippmark, Bastugatan 10, 980 10 Vittangi

 

 

 

 

 

 

REGISTER

2013-06-13

REGIONCHEF

ARNOLD VONKAVAARA

TRAFIKVERKET

LULEÅ

Angående "Genomfart Vittangi", "Förbifart Vittangi"

2013-05-22

ÖPPET BREV TILL

TRAFIKVERKET, LÄNSSTYRELSEN, KIRUNA KOMMUN OCH BESLUTSFATTARE PÅ ALLA NIVÅER.

Genomfart Vittangi, förbifart Vittangi och järnväg Kaunisvaara - Svappavaara

2013-01-14

KOMMUNSTYRELSEN I

KIRUNA KOMMUN

Vi kräver bättre mottagning på Radio Kirunas utsändningar till Vittangi-området

2012-09-24

SVAR FRÅN BILPROVNINGEN

2012-09-10

BILPROVNINGEN

BOX 508, 162 15 VÄLLINGBY

Anhållan om en mobil besiktningsstation till Vittangi

- ny anhållan

2012-08-29

KOMMUNSTYRELSEN I

KIRUNA KOMMUN

Anhållan om planändring

Vittangi 35:56