Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

 

 

 

 

HEM

VERKSAMHET

PROJEKT

SKRIVELSER

STYRELSE

 

Allutveckling Vittangi

Verksamhet

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2011 för 

Allutveckling Vittangi –

en förening för alla i Vittangi med omnejd.

Det kan vara på sin plats att nu igen titta i backspegeln för att se hur våra strävanden har lyckats, vad vi lyckats mindre bra med eller planer, som vi inte orkat fullfölja än. Mycket är ogjort men med gemensamma krafter kan vi nå många mål, som vi satt upp. Vi vill informativt sammanfatta året som gått på följande sätt:

 

¤ Servicen i Vittangi är fortfarande god.

 

¤ Befolkningsminskningen har stannat av men den finns där som ett hot.  

 

¤ Tanken, som vi har, att tomma hus och lägenheter är en resurs växer sig allt starkare år från år. 

 

¤ Norrmännen med lägenheter i de två hyreshusen finns kvar och trivs alldeles   utmärkt med oss och vi med dem. 

 

¤ Ica-butiken står tyvärr fortfarande tom.

 

¤ Nu pekar det mesta uppåt och optimismen växer. LKAB:s öppnande av Gruvberget i Svappavaara och Mertainen skapar nya arbetstillfällen och efterfrågan på bostäder ökar. Det finns inga lediga lägenheter i Vittangi idag och inga tomma hus i byn heller, som är till salu. Även gruvan i Leveäniemi finns med på öppningsagendan för LKAB, som måste anställa ytterligare personal. 

 

¤ Folk flyttar in och antalet barn i förskola och skola ökar. Ja, vi har kö till förskolan idag. Befolkningen i Vittangi församling ökade under 2011 trots att antalet avlidna under året var osedvanligt högt.

 

¤ Värdshuset (Gästis) och ”Linkan” har som vi vet fått nya ägare och idag bor ett antal flyktingar på Gästis och ”Linkan”. ”Linkan” håller på att byggas om till lägenheter och vandrarhem (plan 2), men någon riktig fart på bygget upplever vi inte att det är.  

 

¤ Biogasanläggningar tillverkas i byn och kan på sikt ge många arbetstillfällen.

Vi hyser förhoppningar om att kunna tanka biogas inom kort i Vittangi.

 

¤ Våra snickare, hantverkare, vvs-are, elfirmor m fl har fullt upp med underhålls-arbeten och reparationer. De har arbete upp över öronen idag.

 

¤ Arbetsförmedlingen, som vi kämpat för i flera år, finns kvar men för dagen har två av de anställda flyttats till Kiruna C. Allutveckling har uppvaktat chefen för vårt Af-område igen för att få veta mer om ryktena att kontoret i Vittangi ska stängas. Vi hävdar att av Af:s två viktigaste arbetsuppgifter – hitta jobb åt arbetslösa och hitta arbetskraft åt företag och firmor – där den senare arbetsuppgiften är högaktuell hos oss idag. Svaret vi fått är att någon stängning inte är aktuell i nuläget.

                                                                                                                             

¤ Skogsstyrelsen, eller tidigare skogsvårdsstyrelsen, som vi också kämpat för i flera år för att få behålla i Vittangi, finns kvar i byn med idag två anställda på heltid. Den servicen behövs så väl för bygden och hela Kiruna kommun.

 

¤ Vårdcentralen i Vittangi med tre fast bemannade läkartjänster och tidvis med ett antal AT-läkare är till stor hjälp och glädje för befolkningen i hela östra kommundelen. Väntetiderna är korta och också många patienter från Kiruna C och delar av Pajala kommun söker sig till vår vårdcentral. Vilken enastående resurs vi har i vår vårdcentral! Landstingets avtal med Praktikertjänst löper ut i april-maj 2013 och det är mycket troligt att avtalet inte kan förlängas bl a p g a den nya vårdvalsreformen.

Allutveckling kommer att kalla till ett seminarium i Vittangi 15-16 november 2012 och då är det tänkt att vi ska få veta mer om vårdcentralens framtid.  Vi avser att även bjuda in landstingsrådet Kent Ögren till studiebesöket och informationen på Vittangi vårdcentral. Det här med vårdcentralen är en viktig framtidsfråga för hela vår bygd.

 

¤ Befolkningen i Vittangi med omnejd består av många äldre och därför är det viktigt med service i form av Blomstergården och Ängsgården, där våra gamla och sjuka får bästa tänkbara vård.

 

¤ Ett antal hus blir ofta tomma när äldre, som bor hemma, somnar in för gott och lämnar sina nära och kära.

 

¤ Vi söker samarbete med Svappavaara i såväl bostadsfrågorna som frågan om hur och vad vi ska samarbeta kring inför framtiden. Men våra trevare når inte riktigt fram. Tillsammans blir vi starkare och kan hjälpas åt i många viktiga landsbygdsfrågor. Kopparrajden inom sportens område är ett utmärkt exempel på ett etablerat samarbete, som stärker båda parter.

 

¤ En annan tendens, som vi sett, är att ett antal ungdomar har flyttat till Vittangi från boendet i Kiruna och pendlar till sina arbeten i Svappavaara och Kiruna. Huspriserna i Vittangi är nämligen betydligt lägre än i Kiruna C och lugnet och vår fina service i 5-minutersbyn Vittangi gynnar oss. Pendelavståndet till jobb i Svappavaara är cirka 20 minuter.

 

¤ Tvättstugan, senast i f.d lärarbostadens källare, stängdes under 2009 av Kiruna Bostäder AB (KBAB). KBAB hade beräknat att den nödvändiga reparationen av tvättstugan skulle kosta 400.000 kronor och begärde den summan av kommun-fullmäktige men fick tyvärr ett blankt nej. Vi i Allutveckling Vittangi har dock inte gett upp hoppet att återfå denna för Vittangi med omnejd så viktiga service. Vi har tillskrivit kommunstyrelsen i ärendet och föreslagit alternativa möjligheter till att finansiera reparationen bl a genom att kommunen söker medel från det nya statliga ”Tillväxtverket” för ändamålet. Vi måste slåss för att bibehålla all den service vi har idag. Vittangi skall vara ett attraktivt samhälle att leva och bo i. Trivsel och service hänger intimt ihop.

Kiruna kommun, kommunkansliet, genom Maria Johansson har under 2010 och 2011 utrett olika alternativ till lösning av en tvättstuga i Vittangi. Tio olika alternativ har undersökts. Men det ser mörkt ut. Måste vi ge upp våra strävanden att nå målet – en tvättstuga i byn? Vi behöver hjälp av Er alla som tycker att frågan är viktig. Hör av Er! Vi  f å  r  inte ge upp!  Tillsammans kan vi göra underverk.

 

Arrangemang och projekt:

Allutveckling Vittangi har i hela sin verksamhet lyft fram kulturens viktiga roll i samhället och för människors fritid och de aktiva kulturarbetarnas möjligheter att överleva på landsbygden, vilket inte är någon enkel matematik. Vi behöver kulturen. Den berikar våra liv. Vi försöker också lyfta fram våra egna musiker och sångare.

 

¤ Trafikverket hade kallat till informationsmöte tisdagen den 20 mars 2012 i Folkets Hus i Vittangi om hur de planerade malmtransporterna från gruvorna kring Kaunisvaara fram till Pitkäjärvi norr om Svappavaara kan ske.

Trafikverket arbetar nämligen med en förstudie på väg 395 samt väg E45 delen Vittangi inom Kiruna kommun.

Trafikverket presenterade sin förstudie och deltagarna ställde också många frågor. Det finns uppenbart delade åsikter om förbifarten.

Majoriteten av Vittangi-borna vill dock inte se en förbifart och hänvisar till flera exempel både i och utanför länet hur det gått med byar och tätorter, där förbifartsleder byggts. Helge Falck från Svappavaara berättade med stor inlevelse om hur det gick i hans hemby när förbifartsleden öppnade.

Samma dag som öppnandet ägde rum tappade han cirka 75 % av kafé- och bensinkunderna. ICA-butiken och den andra bensinstationen fick också stängas. Det betyder döden för byn. Andra exempel på byar som råkat ut för samma problem är Hakkas, Lansjärv, Töre och Råneå. Ingen utveckling!

T ex i Råneå har företag och privatpersoner lämnat byn och servicen försvinner. Ett bra exempel är Centralkaféet i Råneå, som vi fikade hos varje gång vi åkte ner till kusten. Strax efter att förbifarts-leden öppnades fick fiket stängas.

Så kan det gå och det får inte hända i vår by.

 

Vi vill inte att Vittangi ska dö. I stället vill vi att Vittangi ska utvecklas och servicen vill vi behålla och ytterligare förstärka på alla områden.    

 

Deltagarna i Trafikverkets informationsmöte uppmanades att lämna in synpunkter och yttrande på samrådsförhandlingarna och förstudiematerialet.

Många mötesdeltagare har lämnat in eller skickat in synpunkter på förslaget.

Och så ska det vara i en demokrati. Allas röster ska höras och beaktas.

 

Vad gäller de planerade vägtransporterna så har Allutveckling Vittangi i skrivelse till Trafikverket, Kiruna kommun och länets landshövding  redan i januari 2011 framfört följande två krav inför de planerade vägtransporterna:

 

Gång- och cykelvägen genom Vittangi by  m å s t e  byggas per omgående och vara klar innan de planerade malmtransporterna med lastbilar kommer igång 2013. Senast sommaren 2012 måste gång- och cykelvägen vara klar.

                                                                                                                              

Byggandet av järnväg från Kaunisvaara till Svappavaara  m å s t e  starta så snart som möjligt. Det är en superviktig miljöfråga och en närmast idealisk transportlösning för näringslivet i stort med bl a tillgång till en isfri hamn.  

Vi i Allutveckling Vittangi är väl medvetna om att det tar några år innan järnvägen från Kaunisvaara via Vittangi till Svappavaara är klar. Det torde betyda att malm-transporterna lär ske per landsväg i mindre skala under en övergångsperiod.

Investeringarna i utökad kapacitet på malmbanan och dess starka behov av utbyggnad och investeringar lyftes också fram i skrivelsen. En ny järnväg är inte bara en järnväg för malmtransporter. Den är också viktig för andra näringar som skogsindustrin och transporter i övrigt. Endast fantasin kan hejda möjligheterna, som en järnväg ger för våra samhällen.

Järnvägen är ett måste för att avlasta den tunga trafiken från våra landsvägar. Enligt Trafikverkets förstudie alternativ 2, förbifart Vittangi, ska den tunga trafiken trafikera vägen genom Vittangi i ungefär tre år. Bygg då en järnväg i stället för förbifart! På tre-fyra år, 2013-2016, borde järnvägen vara klar.

Med all vår moderna teknik borde det vara möjligt. Och vilka miljövinster järnvägen kan ge både för oss, våra barn- och barnbarn och miljön i stort.

Miljö är mycket mer än bara koldioxid och avgaser.  

I Trafikverkets förstudiehandling har vi delvis fått svar på frågan om gång- och cykelväg även om verket använt andra ord och begrepp. Trafikverket skriver i alternativ 1, upprustning befintlig sträckning:

 

a) Upprustning av centrummiljön i centrala Vittangi

b) Hastigheten kan sänkas genom tätorten Vittangi.

c) Busshållplatser anläggs som fickhållplats med plattform och väderskydd.

d) Längs sträckan anläggs bullerskydd där det är befogat.

e) Korsningar trafiksäkras.

 

¤ Projektstöd från Leader Tornedalen till projektet

”Framtid i Vittangi-bygden”.

I oktober 2010 ansökte Allutveckling Vittangi om projektstöd från Leader Tornedalen  för projekttiden 1 februari 2011 – 31 juli 2011 d v s för ett halvår. Budgeten uppgick till 343.160:- kronor och för finansieringen svarade följande:

AF nystartsjobb, stöd från Leader Tornedalen, Kiruna kommun och ideellt arbete.

Projektledare har varit Ulrik Lidström.

 

Målet var att hitta vägar till nya utvecklingsområden och nya arbetstillfällen.

Målet var också att bilda ett gemensamt företag, ekonomisk förening eller aktiebolag som plattform för fortsatt utvecklingsarbete och kommande projekt.

Siktet var m. a. o. inställt på framtiden.

 

Vad har då hänt? Ja, det viktigaste målet som nåtts måste ju vara att Vittangi-borna har bildat en ekonomisk förening, där årsmötet nyligen valde Lage Woutilainen till ordförande. Styrelsen arbetar mycket aktivt för att få så många som möjligt i Vittangi med omnejd att köpa andelar i föreningen och på så vis stötta verksamheten. I det gamla Vittangi med omnejd sysselsatte ju jordbruket - med massor av kor och hästar - många människor.

Idag håller vallarna och ängarna på att växa igen och begreppet öppna landskap är verkligen en utmaning för Vittangi med omkringliggande byar. Tänk om grödorna skulle kunna bli råvara för biogastillverkning i Vittangi. Avtal med markägarna är enligt uppgift riktigt på gång.

 

Projektet ”Framtid i Vittangi-bygden” har gett många andra positiva effekter, som jag av utrymmesskäl ej kan gå in på här idag.

 

Öppet Hus med ledningen för Tekniska Verken AB  

Måndagen den 23 maj inbjöd Allutveckling Vittangi till ett välbesökt Öppet Hus i Vittangi Folkets Hus, där ledningen för Tekniska Verken AB med ordförande Lars Törnman, VD:n Peter Niemi m. fl. medverkade och svarade på frågor.

Vi använde samma lyckade pedagogiska grepp som vid vårt årsmöte, där kommunalrådet Kristina Zakrisson medverkade och svarade på frågor.

Två veckor före mötet skickade vi in16 frågor till de medverkande så att de hade möjligheter att förbereda sig. Allmänheten fick också ta del av frågorna i samband med inbjudan till Öppet Hus. Spontana frågor fanns det också tillfälle till att ställa. Ett bra möte!

 

Inför framtiden

15 – 16 november kommer Allutveckling Vittangi att anordna ett seminarium i Vittangi Folkets Hus. Tanken är att utarbeta en vision för Vittangi-bygden eller med andra ord: ”Hur ska vi utveckla våra orter?”

Första dagen inleds efter lunch med studiebesök på Vittangi vårdcentral, där vi hoppas få veta mer om vårdcentralens framtid, när avtalet mellan landstinget och Praktikertjänst går ut under 2013. Ett andra studiebesök planeras till Artic Nova för att få veta mer om biogasttillverkning och Biosling.

På eftermiddagen försöker vi samla LKAB, Northland och Trafikverket för att följa upp och fråga oss vad som hänt sedan vi möttes i november 2010, vad som är på gång och hur framtiden ser ut med malmtransporter m m.

 

Andra dagen kommer LKAB:s VD Lars Eric Aaro, riksdagsman Sven-Erik Bucht, kommunalrådet Kristina Zakrisson och kulturarbetaren Carina Henriksson, Lainio, att hålla en inledning på 15 minuter var och spåna kring frågan ”Vad har Vittangi-bygden för möjligheter att utvecklas till de bästa av samhällen? Vad krävs det för satsningar? Av vem, av vilka? Vad är Din vision?” 

Samtliga fyra har svarat ja till vår inbjudan från lunch till lunch.

Till moderator försöker vi få Lars Lindberg från Kiruna.

 

Vi hoppas att så många som möjligt från Vittangi och byarna runt omkring ställer upp på seminariet. Varmt välkomna!

 

Frågor i övrigt:

Vi i Allutveckling Vittangi får ofta frågor om vi kan hjälpa till och föra frågor vidare.

Här är några av frågorna, som vi ska behandla i styrelsen:

 

Vattenfrågan. 

Hur påverkas vårt vatten av utsläppen från de nya gruvorna i Svappavaara? Ytvattentäkt eller grundvattentäkt?

 

Konsumstämman?

Vi måste ha våra landsbygdsstämmor kvar i byarna växelvis i Vittangi, Svappavaara och Lannavaara. Inte ska allting centraliseras till Kiruna.

 

Hyresgästerna är inte nöjda med Kirunabostäder AB:s underhåll och

skötsel av hyreshusen i Vittangi och antalet anställda bara skärs ner.

Bokcafé i Vittangi? Kan vi hjälpa till och vad förväntas av oss?

 

Slutord 

Allutveckling Vittangi, föreningar, företag och enskilda fortsätter att arbeta vidare för att utveckla vår bygd. Vi kan inte vänta på att kommunen, landstinget, staten eller någon annan kommer med nya arbetstillfällen. Vi får slåss för vår by, vår bygd och för att bibehålla den fina service, som vi trots allt har kvar här i Vittangi. Vi får försöka hjälpa till allihopa att utveckla våra fina befintliga företag samt att få nya företag att etablera sig på orten för trots allt är jobben den allra viktigaste pusselbiten i ett levande samhälle. Vi måste också förvalta, använda och utveckla vårt rika kulturarv så att det blir ett levande kulturarv även i framtiden.

Kom Du också med i detta spännande arbete! Hör bara av Dig! Det finns uppgifter för oss alla. Det gäller bara ett se möjligheterna! Avsaknad av bostäder i Vittangi är idag redan ett stort problem. Något radikalt måste göras!

Och det finns fler saker att ta tag i.

 

Styrelsen har under 2011 haft 5 sammanträden varav ett årsmöte.

 

Tack alla Ni som har hjälpt till under det gångna året!  Tack också alla Ni som besökt och medverkat på våra arrangemang! Utan Er hade det varit svårt att genomföra dem. Tack Håkan Wikman för allt stöd vid framtagandet och arbetet med projektet ”Framtid i Vittangi-bygden”! Tack Ulrik Lidström för ett mycket gott arbete med projektet!

 

För styrelsen för Allutveckling VITTANGI.

Thore Klippmark   

ordförande                             
Alf Josefsson vice ordförande
Ann-Katrin Lindblom sekreterare
Ragnar Fängvall                

kassör                                        

Paul Ranner ledamot

 

Åke Töyrä ledamot