Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

 

 

 

 

 

 

HEM VERKSAMHET PROJEKT OM FÖRENINGEN PRODUKTER/TJÄNSTER BILDARKIV

 

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening arbetar för en attraktiv livsmiljö, mångfald och en hållbar utveckling i Vittangi-bygden.

 

_________________________________________________

Årsstämma Söndagen den 23:e mars 2014

kl. 18.00 i 4Hs lokaler.

 

Ett förslag på stadgeändringar hade inkommit från styrelsen.

Nuvarande lydelse.

§ 9. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ordinarie ledamöter utses för två år och ersättare för ett år.

För att styrelsen skall vara beslutför krävs att 5 ledamöter delta varav 2 ordinarie. Till styrelsen kan adjungeras personer med speciell kompetens.

 

§ 10. Revisorer

Föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och 2 ersättare.

 

Styrelsens förslag.

§ 9. Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordinarie ledamöter utses för två år och ersättare för ett år.

För att styrelsen skall vara beslutför krävs att 5 ledamöter delta varav 3 ordinarie. Till styrelsen kan adjungeras personer med speciell kompetens.

 

§ 10. Revisorer

Föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare.

 

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag.

 

 

Årsstämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kommande år, alltså 100 kr.

 

En ny styrelse utsågs på årsstämman enligt följande:

Lage Woutilainen

Anki Lindblom

Ingrid Hedlin-Falle

Roger Ögren

Per-Ola Blind

Joel Falck

Mattias Henriksson

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

070-267 81 16

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

Årsstämma Söndagen den 24:e mars 2013

kl. 18.00 på Skolan i Vittangi

 

Årsstämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kommande år, alltså 100 kr.

 

En ny styrelse utsågs på årsstämman enligt följande:

Lage Woutilainen

Anki Lindblom

Ingrid Hedlin-Falle

Roger Ögren

Joel Falck

Per-Ola Blind

Gertrud Linghall

Harriet Linghall

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

070-267 81 16

 

________________________________________________________________________________

 

Årsstämma Söndagen den 26:e februari 2012

kl. 17.00 på Folkets Hus i Vittangi

En ny styrelse utsågs på årsstämman enligt följande:

Lage Woutilainen Ordförande

070 – 267 81 16 

Per-Ola Blind Sekreterare
Elena Vikman Kassör
Joel Falck Ledamot
Roger Ögren Ledamot

 

Vakant Ledamot
Ann-Sofi Lundström Suppleant
Gertrud Linghall Suppleant

 

________________________________________________________________________________

Efter lång väntan har nu Bolagsverket registrerat den ekonomiska föreningen

2011-12-20

Konstituerande mötet var 2011-11-13, handlingarna sändes till Bolagsverket några dagar senare med det namn som vi bestämde oss för vid bildandet.

Vittangi Ekonomiska förening blev inte godkänd, man får nämligen inte använda sig av enbart ortsnamnet och det ändrades då till Vittangi Utveckling Ekonomiska förening.

Nu har kassören registrerat föreningen hos

Sparbanken Nord i Kiruna.

Vårt Bankgiro: 825-3023

Vår förhoppning är att ni köper en andel i föreningen (företaget),

1 andel kostar 1 000 kronor.

Stadgarna ger möjlighet för den intresserade att äga maximalt 100 andelar.

När andelen är betald så är den årliga avgiften fortsättningsvis 100 kronor.

Minimum att betala är 1 000 kronor + årsavgift 100 kronor för år 2012, totalt 1 100 kronor.

OBS! Glöm ej att skriva namn, adress och gärna e-mail på inbetalningen.

Styrelsen kommer inom kort att fastställa datum för den första årsstämman.

 

_____________________________________________________________________________

 

Bildande av Ekonomisk Förening 2011-06-27

I dag bildades Vittangi Ekonomiska Förening. Här kan ni läsa protokollet från det första mötet.

 

PROTOKOLL 1.2011-06-27

Deltagare: Ingvar Henriksson, Harriet Linghall, Carina Lovén, Ann-Marie Lehto, Anki Lindblom,

Kurt Bjurholt, Olle Ranner, Thore Klippmark, Stina Jägerfjord, Alf Josefsson, Håkan Wikman,

Ulrik Lidström.

 

§1  Mötet öppnades och Håkan Wikman valdes till mötesordförande.

Dagordningen fastställdes.

 

§2  Till sekreterara valdes Ulrik Lidström och till justerare valdes Harriet Linghall

och Ingvar Henriksson.

 

§3  Det beslutatdes att föreningens namn skall vara Vittangi Ekonomiska Förening.

Efter genomgång av stadgarna godkänndes dessa efter några mindre ändringar.

 

§4  Det beslutades att inga arvoden utgår för annat än faktiska kostnader.

 

§5  Val av interimistisk styrelse, ersättare och revisorer fram till första ordinarie årsstämma.

 

a.Till ordförande valdes Kenneth Nilsson

b.Till ordinarie styrelseledamöter valdes Per Ola Blind, Daniel Asplund, Ann-Marie Lehto

och Elena Vikman.

c.Till ersättare valdes Carina Lovén.

d.Till ordinarie revisorer valdes Ragnar Fängvall och Thomas Määttä.

 

§6  Det beslutades att ingen årsavgift skall betalas för år 2011.

 

§7  Till valberedningen valdes Anki Lindblom och Ulrik Lidström.

 

§8  Övriga frågor.

Ordföranden sammankallar snarast den nya styrelsen så att de kan konstituera sig registrera

föreningen hos Bolagsverket. När registreringen är godkänd och föreningen har tilldelats ett 

organisationsnummer kan banken kontaktas för att starta upp ett konto där medlemsinsatsen på 

1000 kr per medlem (se stadgar §4 Insatser) kan sättas in.

Det gavs ett förslag om att skicka ut ett informationsblad till hushållen med information om 

den nystartade föreningen samt vilka frågor föreningen skall arbeta med.

 

§9Mötet avslutades.

 

_____________________________________________________________________________

STADGAR FÖR VITTANGI UTVECKLING EKONOMISK FÖRENING

 

§1.Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Vittangi Utveckling Ekonomisk förening.

Föreningen har sitt säte i Vittangi, Kiruna kommun.

 

§2.Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa tillväxt och hållbar utveckling inom Kiruna kommuns östra delar.

Föreningen skall initiera och genomföra projekt samt utbilda, utveckla och bedriva näring inom naturbruk, besöksnäring och kultur samt därmed förenlig verksamhet.

Medlemmarna skall delta i verksamheten med eget arbete i form av styrelseuppdrag eller uppgifter av liknande karaktär.

 

§3.Medlemskap

Som medlemmar i föreningen kan antas fysiska eller juridiska personer som stöder föreningens ändamål. Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsinsats och fastställd årsavgift.

 

§4.Insatser

Medlemsinsatsen är 1 000 kronor och skall betalas till föreningens bankkonto eller bankgiro. Medlem får ingå i föreningen med fler än 1 insats,

dock högst 100 insatser.

Insats kan även utgöras av apportegendom eller materiella insatser som värderas efter aktuellt marknadsvärde, dock måste varje medlem erlägga minst 1 kontantinsats för sitt medlemskap.

 

§5.Årsavgift

Årsavgift fastställs av årsstämman, dock till högst 500 kronor.

Årsavgift skall erläggas senast 1 juni.

 

§6.Utträde

Begäran om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och får beviljas tidigast 2 år efter inträdet. Utträde ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast 3 månader efter begäran om utträde.

 

§7.Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar, inte följer fattade beslut eller på annat sätt skadar föreningen kan uteslutas av föreningsstämma. Medlem som uteslutits har ej rätt att få tillbaka sin insats.

 

§8.Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§9.Styrelsen

Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordinarie ledamöter utses för två år och ersättare för ett år.

För att styrelsen skall vara beslutför krävs att 5 ledamöter deltar varav 3 ordinarie.

Till styrelsen kan adjungeras personer med speciell kompetens.

 

§ 10.Revisorer

Föreningen skall ha 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare.

 

§ 11.Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de styrelseledamöter styrelsen utser.

 

§ 12.Årsstämma

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Kallelse till föreningsstämma, andra meddelanden och information skall ske skriftligen till medlemmarna med e-post, via brev med posten till dem som saknar e-post. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor innan men senast två veckor innan ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Årsstämman skall årligen hållas innan mars månads utgång.

 

§ 13.Rösträtt

Varje medlem äger en röst. Rösträtten utövas personligen eller genom ombud med fullmakt. Ombud får endast företräda en medlem.

 

§ 14.Motioner

Motioner till årsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

 

§ 15.Dagordning vid årsstämma

Vid ordinarie årsstämma gäller följande dagordning:

 

  1.   Stämman öppnas, anmälan av frågor att behandlas under punkt 16.

  2.   Fråga om kallelse skett i laga ordning samt fastställande av röstlängd.

  3.   Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare för stämman.

  4.   Styrelsens berättelse, resultat och balansräkning.

  5.   Revisorernas berättelse.

  6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

  7.   Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt balansräkningen.

  8.   Beslut om arvoden och övriga ersättningar.

  9.   Val av styrelseordförande för 2 år.

  10.  Val av 2 styrelseledamöter för 2 år och 2 ersättare för 1 år.

  11.  Val av 2 revisorer för 2 år och 1 ersättare för 1 år.

  12.  Val av valbredning, 2 personer för 1 år.

  13.  Styrelsens förslag till verksamhet.

  14.  Beslut om årsavgift.

  15.  Behandling av motioner.

  16.  Övriga frågor.

  17.  Stämman avslutas.

   

   § 16.Stadgeändring

   Beslut om stadgeändring kan fattas av föreningsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga röstberättigade vid stämman är överens om ändring eller om det fattas av två på varandra följande stämmor och den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av de på stämman röstberättigade eller den högre majoritet som krävs enligt lagen om ekonomiska föreningar.

    

   § 17.Överskotts användande

   Överskott i verksamheten skall användas för utvecklingsarbete enligt § 2.

    

   § 18.Upplösning

   Om föreningen skulle upplösas eller träda i likvidation skall eventuell vinst och behållna tillgångar fördelas till medlemmarna efter antalet erlagda insatser.

    

   § 19.Övrigt

   Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar.

   Ovanstående stadgar antagna vid bildandet av Vittangi Ekonomiska förening.

    

   Vittangi 2011-06-27

    

   ____________________________________________________________

    

   Ekonomisk Förening - Arbetsmöte 2011-05-04

   Alla arbetsgrupper samlades för att diskutera "Ekonomisk förening"

   Behöver Vittangi-bygden en ekonomisk förening?

   De deltagare som var på mötet var eniga efter diskussionen om att en ekonomisk förening var en bra lösning för att driva de frågor som tidigare diskuterats i arbetsgrupperna vidare.

   Fördelarna med en ekonomisk förening är många om vi vill söka medel till att driva frågor i projektform.

   Vi kommer att kalla alla intresserade till ett möte för att bilda en ekonomisk förening i Vittangi-bygden.

    

   _____________________________________________________________________________

   Ekonomisk Förening - Upptaktsträff 2011-04-26

   Ca. 20 personer deltog på mötet som hölls på Suupalo (Vittangi Hembygdsgård) i Vittangi.

   Projektledaren presenterade ett av målen med projektet vilket är att starta en ekonomisk förening i Vittangi och som skall arbeta med den fortsatta utvecklingen i området.

   Thore Johansson från Lannis Ekonomiska Förening hälsas välkommen för att berätta om hur deras förening i Lannavaara fungerar.

   Efter Thores information ställde de deltagande frågor i ämnet.

   Behöver Vittangi-bygden ett eget företag, en ekonomisk förening?

   Fortsatta diskussioner kommer att hållas innan något beslut fattas i frågan.

    

   _____________________________________________________________________________

   Ekonomisk förening, vad är det?

   En ekonomisk förening är en juridisk person och bildas av minst tre fysiska eller juridiska personer. Föreningen tilldelas organisationsnummer som identitetsbeteckning.

   En ekonomisk förening är till för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En förening är en sammanslutning av personer eller andra typer av intressenter som på ett organiserat sätt ägnar sig åt en avgränsad verksamhet.

   Medlemmarna innehar ("äger") föreningen, utan personlig ansvarighet, genom en andel eller insats.

   Medlemskapet i föreningen ska leda till någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar. Medlemmarna ska delta i den ekonomiska föreningen som konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja föreningens tjänster.

   Ekonomisk föreningen är den vanligaste företagsformen för kooperativ. Ekonomiska föreningar används ofta som en företagsform snarare än en föreningsform men man kan också starta en ekonomisk förening för att till exempel utföra stora gemensamma inköp av basvaror. Exempel på särskilda former av ekonomisk förening är bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening.

    

   Ekonomisk förening jämfört med andra bolagsformer

   • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd.
   • En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.
   • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.

   Verksamheten som bedrivs i den ekonomiska föreningen kan vara till exempel kommersiellt eller finansiellt eller på annat sätt affärsmässigt organiserad men en skillnad är att medlemmarna kan vara mer aktiva och delatiga i verksamheten än i till exempel ett aktiebolag eller ett handelsbolag.

   Om det till exempel ska vara ett krav att deltagarna i företaget är delaktiga, kanske man gemensamt äger mark eller annat som på något sätt är en förutsättning eller inblandat i verksamheten så kan det passa bättre med de demokratiska egenskaper som kan vara förknippat med en ekonomisk förening.

    

   Nackdelarmed den ekonomiska föreningen

   1. För att samverkan ska fungera krävs arbete med demokratin inom föreningen

   2. Föreningsformen är fortfarande alltför lite känd och har därmed låg status

   3. Det finns vissa fördomar som till exempel flower-power kollektiv och kommunistiska kolchoser

   4. Nya medlemmar har en röst likväl som gamla medlemmar, och dom som ännu inte hunnit betala in hela medlemsinsatsen

    

   Fördelar med den ekonomiska föreningen

   1. Föreningen är en egen juridisk person.

   2. Föreningen är ett eget skattesubjekt.

   3. Föreningen kan ha anställda, både föreningens egna medlemmar och andra.

   4. Föreningen har inget krav på startkapital. En medlemsinsats ska dock betalas.

   Den kan vara lägst 1 krona.

   5.Det personliga, ekonomiska ansvaret för vanliga medlemmar är begränsat till den erlagda insatsen och eventuella borgensåtaganden för föreningen.

   6.I denna form behöver man inte avtala fram att beslut ska fattas demokratiskt. Det är alltid”en medlem: en röst” som gäller (den kooperativa idén).

   7. Nya medlemmar har en röst likväl som gamla medlemmar, och dom som ännu inte hunnit betala in hela medlemsinsatsen.

   8. Föreningens firmanamn är skyddat i hela landet.

   9. Det är möjligt att använda sig av brutet räkenskapsår.

   Det ger möjlighet att välja mellan fyra olika datum; 30 april, 30 juni, 31 augusti eller 31 december.

   10. Av föreningens vinst kan 20 % avsättas till en periodiseringsfond. Beloppet ska återföras till beskattning efter sex år.

   11. Det finns möjlighet att göra överskottsutdelning. Denna ersättning kan vara skattefri om den minskar medlemmarnas levnadskostnader. Föreningsstämman dvs. medlemmarna tillsammans beslutar om gottgörelsens storlek.

   12. Har endast krav på tillräckligt kunnig revisor – revisor behöver inte vara godkänd eller auktoriserad. Endast om föreningen under två år har haft fler än 200 årsanställda eller om tillgångarnas nettovärde överstigit 1 000 basbelopp krävs godkänd eller auktoriserad revisor.

   13. Medlemmarna kan låna ur föreningen.

   14. I en ekonomisk förening är antalet ägare dynamiskt och därför flexibelt vid ägarbyten. Det krävs inga förändringar i stadgarna när nya medlemmar kommer till eller avgår.

   15. Medlemskapet är öppet och frivilligt.

    

   Kapital

   Varje medlem i den ekonomiska föreningen betalar ett insats kapital och många ekonomiska föreningar har även en årlig medlemsavgift. Storleken på insatskapitalet och medlemsavgiften beslutas på föreningsstämman. Det finns inget formellt krav på kapitalinsats.


   Vinst och beskattning

   Skattereglerna är i stort sett desamma som för aktiebolaget.

   • En ekonomisk förening är ett eget skattesubjekt, och beskattas för den vinst (det överskott) som uppstår i näringsverksamheten.

   • All inkomst beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Föreningen beskattas med statlig skatt på den vinst (det överskott) som företaget haft under året.

   • I lagen om ekonomiska föreningar har man infört begreppet överskottsutdelning. Genom att använda ordet överskottsutdelning i stället för vinstutdelning menar man att ett positivt resultat i en ekonomisk förening inte ska betraktas på samma sätt som vinst för ett aktiebolag eller handelsbolag. Överskottet är i första hand något som ska användas som ersättning till medlemmarna för deras deltagande i föreningens verksamhet.

   • Kooperativa föreningar kan undvika dubbelbeskattning genom att med avdragsrätt dela ut del av överskottet på sin kooperativa verksamhet genom pristillägg (efterlikvid) eller rabatt (återbäring).

   För konsumentkooperativa föreningar finns ett tak för hur hög utdelning som kan lämnas med avdragsrätt.

   • Gottgörelse (efterlikvid eller återbäring) får inte vara så stor att föreningen inte har så mycket vinstmedel kvar som ska överföras till reservfonden eller att den äventyrar föreningens verksamhet.

   • Medlemmarna beskattas för den ersättning som de får från den ekonomiska föreningen.

   Ersättning är normalt lön, vinstutdelning (utdelning i förhållande till betalda insatser) och/eller överskottsutdelning.

   • Den som arbetar i föreningen är anställd i densamma och får lön eller arvode. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda. Föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär skatt.

   • Medlemmens ersättning från föreningen kan vara skattefri om den minskar

   medlemmarnas levnadskostnader och utgår i förhållande till gjorda köp eller försäljning.

   • Det är föreningsstämman som efter förslag från styrelsen ska besluta om gottgörelsens storlek.

    

   Ansvar och risker

   Det ekonomiska ansvaret för den individelle medlemmen begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna, som kan vara både fysiska och juridiska personer, om inte stadgarna säger annat, påverkar verksamheten. Föreningsstämman är den ekonomiska föreningens högsta beslutande organ. Vanligtvis har varje medlem rätt att delta och rösta på föreningsstämman.

   På föreningsstämman väljer man styrelse, revisor, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen, ändring av stadgar, föreningsens vinst/förlust och fastställer balans- och resultaträkning.

   Det lär även ha förekommit att medlemmar ska ha "gjort en kupp" och tagit sig in i ekonomiska föreningar och tagit över denna tack vare möjligheten att som medlem påverka verksamheten.

   Risken med majoritetsbeslut är såklart att en "oönskad ny majoritet" kan "ta över" verksamheten, detta kan troligen förhindras genom att formulera stadgarna för föreningen på ett, icke diskriminerande, sätt som förhindrar detta. Till exempel kan man besluta att varje medlem ska betala ett insatskapital och en årlig medlemsavgift och att större förändringar måste genomföras genom beslut på två efter varandra följande årsstämmor.


   Frågor som ni bör ställa er som påverkar valet av företagsform:

   • Hur mycket kapital är vi beredda att satsa?

   • Vilka förpliktelser och vilket ansvar vill var och en ta på sig?

   • Vilka risker är var och en villig att ta?

   • Hur ser vi på demokrati?

   • Ser vi samarbete som en möjlighet eller ett hinder?

   • Vill vi skilja verksamhetens ekonomi från vår privatekonomi?

   • Vilka löne- och skattemässiga fördelar finns för de olika företagsformerna?

   • Behöver vi skydda företagsnamnet i hela landet eller räcker det i länet

   __________________________________________________________________

   Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening, c/o Woutilainen Parakkagatan 17, 980 10 Vittangi

   E-post: vittangi-utveckling@vittangi.eu

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

   c/o Woutilainen

   Parakkagatan 17

   980 10 Vittangi

   vittangi-utveckling@vittangi.eu

   _____________________

   Faktureringsadress:

   Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

   c/o Hedlin-Falle

   Hj.Lundbomsvägen 50M

   981 31 Kiruna

   ____________________ 

   Vår förening är beroende av många medlemmar.

   Genom att bli medlem

   ger det oss möjlighet att förverkliga idéer som ger

   byn ett nytt ansikte.

   Stöd byns ekonomiska

   förening genom att bli medlem Du också.

   Detta gör ni genom att betala insatsen, 1.000 kr + årsavgiften 100 kr,

   alltså 1.100 kr på vårt

   Bankgiro 825-3023