Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

Nuläget >>

 

 

 

 

 

HEM VERKSAMHET PROJEKT OM FÖRENINGEN PRODUKTER/TJÄNSTER BILDARKIV

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

Projekt

 

 

"Öppna Landskap" 2012 - 2013

Förlängning

En ansökan om förlängning av projekttiden beviljades av LAG - Leader Tornedalen i början av september. Projektet pågår till 2013-03-31 

Projektplanen har utökats med några punkter.

 

-  Undersöka möjligheterna för att anlägga ett promenadstråk längs Torneälvens strand genom de centrala delarna av byn.

 

-  Undersöka möjligheterna att bygga upp torn för fågelskådare på lämpliga platser.

 

______________________________________________________________

Bakgrund

Genom Leaderprojektet "Framtid i Vittangibygden" inventerades idéer för olika utvecklingsbara områden och en utvecklingsplan togs fram.

Den framhåller nödvändigheten av att vårda miljön och förhindra att bygden förslyas. Vittangi omges av flera hundra hektar åkermark, en del kan brukas direkt och andra behöver restaureras.

Planen pekar också på en utvecklingspotential genom besöksnäringen.

Deltagarna i projektet fastslog också att en akonomisk förening bör bildas för att utgöra ett nav och en motor för utvecklingsarbetet samtidigt som den möjliggör affärsmässig verksamhet jämfört med de begränsningar ideella föreningar har.

Vittangi Utveckling Ekonomisk förening har nu bildats och 2011-12-22 registrerats genom Bolagsverket.

 

Mål

Målet är att bruka ängsmarker och andra omgivningar i bygden för att visa ett öppet landskap och genom vår företagsform skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Målet är också att upprätta en konkret plan för utveckling av natur- och kulturturism.

 

Syfte

Syftet är att sommaren 2012 kunna bruka vissa arealer och under projektets gång ansluta fler ängsmarker till föreningen samt utföra röjningsarbeten som visar en välskött by men framför allt får befolkningen att inse nyttan av att kollektivt arbeta för bygdens utveckling.

Syftet är också att i cirkelform med berörda företag, föreningar och andra intressenter konkretisera hur besöksnäringen skall utvecklas.

 

Projektplan

- Undersöka förutsättningar att bruka ängsmarker för olika ändamål:

a. Grödor för framställning av biogas till TVAB:s (tekninska Verken AB) planerade anläkkning i Vittangi.

b. Djurhållning av får, hästar.

c. Enbart för att hålla landskapet öppet.

d. Odling av energigrödor.

 

- Inventera ängsmarker lämpliga att bruka.

- Undersöka och upprätta fastighets- och markförteckning.

- Undersöka hur avtal kan upprättas mellan Vittangi Utveckling Ek.för.

och markägare.

- Upprätta avtal för bruk av ängsmarker.

- Kartlägga Jordbruksverkets olika stödformer för bruk eller iordningställande av ängsmarker.

- I samråd med länsstyrelsen registrera marker för stödrätter.

- Planera och organisera sommarens bruk av ängsmarker.

- Planera och genomföra röjningsarbeten och allmän byavård.

- I samarbete med markägare/företagare undersöka bygdens övriga resurser/produkter för framställning av biogas.

- Inventera bygdens innehav av jordbruksredskap, traktorer och dyl.

- Undersöka om lämpliga lokaliteter finns för djurhållning av får/hästar.

- Undersöka ungdomars intresse av att vara delaktiga i djurhållning.

- Genomföra kontinuerliga möten med idégrupp.

- Studieresa Isosaari Ek.för. Kuttainen.

 

Projekttid: 2012-03-01 - 2012-08-31

 

Projektledare: Ulrik Lidström   070-679 73 50

 

Styrgrupp

Representanter från:

Vittangi Utveckling Ek.för.

Allutveckling Vittangi

Vittangi Sportklubb

Vittangi Fiskevårdsförening

 

 

 

Före röjning

 

Efter röjning

_____________________________________________________

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening, c/o Woutilainen Parakkagatan 17, 980 10 Vittangi

E-post: vittangi-utveckling@vittangi.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår förening är beroende av många medlemmar.

Genom att bli medlem

ger det oss möjlighet att förverkliga idéer som ger

byn ett nytt ansikte.

Stöd byns ekonomiska förening genom att bli medlem Du också.

Detta gör ni genom att betala  insatsen, 1.000 kr +

årsavgiften 100 kr,

alltså 1.100 kr på vårt

Bankgiro 825-3023