Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening © 2012

Nyheter•

 

Verksamhetsplanering

för 2014 (2013), längre ner på sidan!

 

 

 

 

 

HEM VERKSAMHET PROJEKT OM FÖRENINGEN PRODUKTER/TJÄNSTER BILDARKIV

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

Verksamhet

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening arbetar för en attraktiv livsmiljö, mångfald och en hållbar utveckling i Vittangi-bygden.

 

_________________________________________________________

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening eftersträvar samverkan med alla föreningar och andra aktörer i Vittangi.

Kontaktpersoner inom följande ansvarsområden har utsetts.             

Kultur Anki Lindblom 070-270 11 78
Föreningar Roger Ögren   070-317 76 63
Evenemang/Arrangemang
Inventarier Per-Ola Blind   070-548 61 40
Maskiner Joel Falck   070-288 06 24
Övergripande; anställningar mm. Lage Woutilainen   070-267 81 16
Projektledare "Öppna landskap" Ulrik Lidström   070-679 73 50

______________________________________________________________________________________________

 

Verksamhetsberättelse 2013

 

Allmänt

Styrelsen har haft sex styrelsemöten. Efter att projektet "Öppna landskap" avslutades så har verksamhetsåret haft fokus påatt få föreningen att förverkliga sina egna idéer. Samtidigt har vi av länsstyrelsen för de arealer som vi sökt stöd för.

Vid kontrollen genomförd i augusti 2013 har vi efter diskussion med länsstyrelsen, återkallat vår ansökan om stöd för ekologiskt jordbruk. Vi ansåg att åtagandet skulle vara alltför betungande för vår förening. Vår maskinpark skulle inte räcka till för att utföra de åtgärder som krävs.

Ett pågående arbete som är viktigt för föreningen är att få medlemsantalet att öka.

Det är vår förhoppning att vi varje år kan öka medlemsantalet.

 

Medlemsmöte

Under hösten kallade VUEF till ett medlemsmöte i Hembygdsföreningens lokaler på Suupalo. Ca 40-talet medlemmar deltog på träffen. Temat för träffen var information och därefter avnjöts en uppskattad måltid. Glädjande var att Palmar Johansson ställde upp och roade oss under kvällen. Medlemmarna har också kontinuerligt fått information om vår verksamhet via vår egen hemsida och infoblad.

 

Möten

VUEF har förutom länsstyrelsen haft kontakter med bland andra Kiruna kommun om ett samarbete i tillvaratagandet av sly. Vi har ett betydande lager på ca 350 kbm.

 

Olika stödformer

Under 2012 redovisade vi nyttjanderättsavtal som vi tecknat med markägare. Med avtalen som underlag har vi ansökt om olika stödformer via länsstyrelsen. Vi har beviljats vallstöd och utifrån våra inköpta stödrätter ha vi också ansökt om gårdsstöd. Båda stödformerna är beviljade. Ersättningsnivåerna på stöden är låga och har haft en marginell inverkan på ekonomin. Dock kan man säga att arbeten som utförts inte gett minusresultat.

 

Genomförda arbeten

Styrelsen beslutade vid ett planeringsmöte att avsätta sex områden som prioriterade områden för slyröjning. Föreningar som är medlemmar i VUEF fick förfrågan om de var intresserade att åta sig något område. Glädjande var att Vittangi Sportklubb åtog sig tre områden vid OK-Q8. Vittangi Jaktskytteklubb tog på sig området vid älvstranden som är benämnt "restaureringsområde". Varje område hade dessförinnan kontrollerats av VUEF och utifrån kontrollen avsattes en summa pengar för utfört arbete. Efter att VUEF avvaktat en tid så anmälde sig ett företag att de hade intresse att utföra arbetet på Sune Nilssons skifte. VUEF accepterade budet.

De utförda röjningarna har på ett påtagligt sätt förändrat bilden och utsikten vid infarterna till Vittangi. Ett stort tack till de som utförde jobben. Vid röjningen av området vid älven och området vid OK-Q8 har vi tacksamt fått hjälp med slytransporten av Jörgen Lahti som ställde upp med sin traktor på ett bra sätt.

 

Investering i maskiner

VUEF beslutade tidigt att börja med investeringar i maskiner. Efter förra verksamhetsåret, som får anses vara "inkörningsperiod", så insåg VUEF att vår traktor inte räckte till för allt arbete som skulle genomföras. Tack vare en noggrann planering vid genoförandet av projektet Öppna landskap och ett mycket gott samarbete med Allutveckling Vittangi så kunde vi under hösten 2013 köpa en traktor som vi bedömer har kapacitet att utföra jobben. VUEF har planerat att köpa en bra slåttermaskin som kan effektivisera jobbet med att slå ängarna. Arbetet med slyröjning avser vi att fortsätta under innevarande verksamhetsår.

 

Projektet Öppna landskap

Som bekant har VUEF drivit projektet Öppna landskap. Egentligen drevs det i två delar eftersom vi efter första delen insåg att vi inte fick ut allt som inrymdes i projektet. Vår ansöka om utökning (förlängning) fick gehör hos Leader Tornedalen och det godkändes av länsstyrelsen. Det har gett VUEF en stabil plattform att ha som underlag vid planering av det fortsatta arbetet. Projektet har även belyst och sammanfattat mycket av det som framförts av byn innevånare.

 

Slutord

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening (VUEF) beslutade redan i inledningen av 2012, att av våra intäkter skall ca 70% återinvesteras i byn och 30% skall finnas som buffert i föreningen. Vår tanke med det är att hela tiden använda medlen till något som gagnar vår by. Vi har noga diskuterat och vi är eniga om att inte på något sätt samla medel som inte används. Det gagnar varken förening eller bygd.

VUEF följer den inslagna vägen och planerar att fortsätta i den anda som styrelsen antog 2012.

 

Styrelsen

 

___________________________________________________________________

 

 

Verksamhetsberättelse 2012

 

Den 26 februari 2012 valdes styrelsen. Dessförinnan hade interimsstyrelsen påbörjat arbetet inom ramen för den ekonomiska föreningen. Årsmötet i feb 2012 gav den nybildade styrelsen uppdraget att överta och utveckla de idéer som via olika utredningar presenterats som gångbara för byns utveckling.

Styrelsen har, i samarbete med Allutveckling Vittangi, haft Ulrik Lidström anställd som projektledare för ett projektet Öppna Landskap.

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten. Vår prioritering har varit att på ett bra sätt komma igång med projektet Öppna landskap.

 

Medlemsmöte

Under hösten kallade VUEF till ett medlemsmöte i Hembygdsföreningens lokaler på Suupalo. Ca 20-talet medlemmar deltog på träffen. Temat för träffen var information och därefter avnjöts en måltid med surströmming. Medlemmarna har också kontinuerligt fått information om vår verksamhet via vår egen hemsida och via infoblad som skickats till medlemmarna.

 

Möten med tänkbara partners

För att inventera och utforska olika intresseområden, har ett flertal möten genomförts. Nämnas kan Tekniska Verken i Kiruna AB, Artic Nova och Länsstyrelsen. Vårt mål har varit att kolla hur vi på bästa sätt kan tillvarata byns intressen och också utveckla de naturtillgångar som finns i byn. Byns åkermarker är användbarapå många sätt.

 

Avtal

Den huvudsakliga uppgiften under våren 2012 har varit att teckna så kallade nyttjanderättsavtal med markägare. Det ger VUEF möjlighet att återskapa åkermark till så gott som ursprungligt skick. VUEF har också möjlighet att göra slyröjning i byn. VUEF har tecknat avtal med väldigt många markägare och ytan uppgår i år till ca 50 ha. Vi tolkar det så, att byn ser det som nyttigt och bra. Beroende på möjligheter och förmåga, har vi en målsättning att under kommande år kunna teckna fler avtal.

 

Projekt

Via Leader Tornedalen har VUEF beviljats medel till projektet Öppna Landskap.

Syftet var att sommaren 2012 kunna bruka vissa arealer och under projektets gång ansluta fler ängsmarker till föreningen, samt utföra röjningsarbeten som visar en välskött by men framför allt får befolkningen att inse nyttan av att kollektivt arbeta för bygdens utveckling.

Med anledning av att vi var nybörjare inom det påbörjade arbetet begärde vi att få ett möte med Länsstyrelsen under försommaren. Vi hade dessförinnan lämnat in ansökan om stöd för vårt arbete. Mötet på Länsstyrelsen gav oss inblick i, att vi på grund av kort tid innan allt skulle vara inlämnat, inte hade arbetat igenom vår ansökan. Vi fick rådet att återkalla vår ansökan i sin helhet. Ordföranden gjorde det vid mötet på Länsstyrelsen. Vi fick också besked att Länsstyrelsen skulle besöka oss under sommaren efter semestern. Det besöket ägde rum 28 aug. Länsstyrelsen gav oss ett bra stöd på ort och ställe, och vi fick en bra information om hur vi kan gå tillväga. Det har därefter varit en av pelarna som vi arbetat efter.

 

Genomförda arbeten

Arbetet med slyröjning påbörjades den 10 juni i anslutning till gamla vägverkets lokaler. 16 personer deltog och vi kunde forsla bort >30 släpvagnslass med sly.

Det roliga var att vi även hade hjälp av våra asylsökande som med glatt humör hjälpte oss. Intressant var det att prata med dem om våra olika kulturer.

bl. a. nämndes en skillnad som ordf. reagerade på. De tyckte att våra kvinnor inte skulle jobba med så tunga arbeten. De reagerade positivt på att vi verkade vara som en stor familj som gjorde mycket tillsammans. Det tar vi till oss.

Slyröjningen fortsätter under hela sommaren. Allt sly samlas på ett ställe.

TVAB är intresserade av att ta hand om slyet. Deras avsikt är att producera flis, för eldning i byns panncentral.

 

Styrelsen har också beslutat om prioritetsordning på slyröjningen. Det innebär att vi påbörjar arbetet mitt i byn och tar därefter infarterna till byn. På det sättet menar vi, att förbipasserande och vi bybor ser, att åtgärder ger effekt. VUEF har för ändamålet köpt in ett antal röjsågar och en motorsåg. Förutom det har vi köpt en hackmaskin som kan kopplas till fyrhjuling. Med den ska vi försöka öppna åkermark för att få dem i brukbart skick.

 

Investering i maskiner

VUEF beslutade tidigt att börja med investeringar i maskiner. För att kunna vara mer ”självförsörjande” har röjsågar, motorsåg, en så kallad hackmaskin –Kellfri- och en traktor köpts in.   

Under sommaren dök det upp en chans att investera i en traktor. Vi lyckades köpa traktorn och vi fick även med ett slåtteraggregat. Traktorn har använts och några ängar har slagits med den. Främst i syfte att lära sig hanteringen, men också att påvisa Länsstyrelsen vår allvarliga mening att fullfölja det vi redovisat dem.

En av orsakerna var att vi ganska snart insåg att enbart använda fyrhjulingen inte var gångbart.

 

Andra uppdrag

Under sommaren fick vi också förfrågan från Kiruna kommun om att att anlägga en ny spång över myren, från OKQ8 till fast mark, på motionsspåret. Vi räknade ut ett pris som godtogs av Kiruna kommun. Därefter har spången skruvats ihop i sektioner på Vittangi Träförädlings område. Sedan har den monterats på plats och ger nu ett bra underlag för kommande säsonger. Spången mäter totalt ca 170 – 180 mtr, och gav ett bra tillskott till föreningen.

I maj månad tog ekonomiska föreningen över administrationen av hemsidan www.vittangi.eu från Allutveckling Vittangi. Vi erbjuder föreningar, företag och andra att ansluta sig till portalen. På så sätt räknar vi med att vi kan sprida information om Vittangi på en plats. Vi ser att besöksantalet har ökat drastiskt >300 % på kort tid. Förhoppningen är att fler ansluter sig och det gör att Vittangi på bra sätt kan marknadsföra sig med alla sina delar.

 

Förlängning av projekttiden för Öppna Landskap

Föreningen insåg ganska snart att projettiden inte skulle vara tillräcklig för att få ett bra underlag för det fortsatta arbetet. En ansökan om förlängning av projekttiden gjordes och ett positivt beslut kom under hösten. Varje punkt i projektplanen har noggrant utretts. Det ska vid slutredovisningen den 31 mars 2013 vara ett så komplett material så att VUEF ska kunna använda den i sin planering för den fortsatta verksamheten. Med det underlaget skall vi kunna fastlägga både en kortsiktig och en långsiktig planering inom föreningen.

 

Det är viktigt att VUEF kan påvisa att det stöd som beviljats, ca 750 000 kr, på olika sätt gagnat Vittangi by. Projektmedlen har varit öronmärkta för projektet, alltså måste vi kunna påvisa en kostnad för att erhålla stöd. Kan ingen kostnad påvisas så reduceras stödet i samma grad.

 

Styrgrupp för projektet har varit:

Lage Woutilainen

Harriet Linghall

Patrik Laaksonen

Ann Katrin Lindblom

 

Slutord

Vittangi utveckling ekonomisk förening (VUEF) beslutade redan i början av 2012, att av våra intäkter ska ca 70 % återinvesteras i byn. 30 % ska finnas som buffert i föreningen. Vår tanke med det är att hela tiden använda medlen till något som gagnar vår by. Vi har noga diskuterat, och vi är eniga om att inte på något sätt samla medel som inte används. Det gagnar varken förening eller bygd.

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening

Lage Woutilainen

Roger Ögren

Per-Ola Blind

Ann-Sofi Lundström

-

Elena Vikman

Joel Falck

Gertrud Linghall

Carina Lovén (avgått)

______________________________________________________________________________

 

Verksamhetsplan för 2014

Styrelsen för VUEF föreslår en verksamhet som tar fasta på att uppfylla våra åtaganden mot länsstyrelsen och jordbruksverket. Vi har ansökt och beviljats stöd för åren 2013-2017.

I åtagandet framgår att vi skall slå ängar i storleksordningen 15 ha.

Under 2013 gjordes kontroll på utfört arbete. Vi fick inte godkänt på sökt areal, främst beroende på att vår utrustning inte räckte till. Dessutom fick vi ett haveri under sensommaren.

 

VUEF kommer under 2014 att prioritera att slå ängarna och uppfylla kraven för att få full kompensation på sökt areal. Någon utökning sker ej.

 

Vidare kommer vi att fortsätta med slyröjning på områden som vi tycker är lämpliga.

Vi har tidigare beslutat att prioritera infarterna till byn.

 

Inom styrelsen har vi även satt en verksamhet som vi kan erbjuda anslutna medlemmar. Det innebär att styrelsen sagt att som medlem räknas en när det gäller föreningar och andra organisationer. Till medlemmar kan vi erbjuda att mot en liten ersättning åta oss att snöröja infarter till tomter.

 

För att få bra effekt av vårt arbete vädjar vi till medlemmar i föreningen, att med sin förmåga ställa upp och hjälpa till när vi träffas för att göra en insats tillsammans.

På det sättet tror vi att vi får en bra gemenskap för byns bästa.

 

Vår policy att 70% av våra medel skall återanvändas i arbetet med utveckling av byn fortsätter vi att jobba efter.

 

Styrelsen

 

____________________________________________________________

 

Verksamhetsplan för 2013

VUEF planerar att fortsätta verksamheten med öppna landskap. Där ingår slyröjning och att fortsätta med att slå ängarna som vi prioriterade för 2012. Vår ambition är att med hjälp av ideella föreningar och andra ha kommit så långt att en märkbar förändring skett på två infarter till Vittangi. Infarten från Svappavaara och infarten från Karesuandohållet är prioriterade för 2013.

Ekonomiska föreningen kommer själv att utföra slåttern på de ängar som vi började med 2012. En viss arealökning av ängsmarker kommer det att bli detta år. Förutom det har vi planerat att röja vissa områden i anslutning till ängar som vi slår.

En intressant del i vår verksamhet är att vi har för avsikt att göra en provodling med rörflen. Vi har i samråd med markägare bestämt oss för en mindre yta där vi genomför provet, ca 0,5 ha. Utfallet av det ska sedan ligga till grund för om vi ska gå vidare eller avsluta den delen. Ett svar kan tidigast förväntas 2015.

 

Utöver det har vi också planerat för sex (6) områden där slyröjning ska utföras under barmarkstiden 2013. Arbetena ska vara avslutade 31 augusti. Styrelsen har beslutat att i första hand erbjuda ideella föreningar som är medlemmar i VUEF uppdraget. Ersättning för utfört arbete betalas därefter ut. Det gynnar fler personer genom de olika föreningarna.

 

Vår policy att av våra medel ska 70 % återanvändas i arbetet med utveckling av byn, uppfyller vi därmed.

 

Områdena presenteras i separata dokument.

 

Styrelsen

_________________________________________________________________________________

 

 

Vittangi Utveckling Ekonomisk Förening, c/o Woutilainen Parakkagatan 17, 980 10 Vittangi

E-post: vittangi-utveckling@vittangi.eu